СТАТУТ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

«УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ТРАНЗАКЦІЙНОГО АНАЛІЗУ»

м. Київ – 2021 рік

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ОРГАНІЗАЦІЇ. МЕТА ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ.

1.1. Громадська організація «УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ТРАНЗАКЦІЙНОГО АНАЛІЗУ» (далі – Організація) є добровільним об’єднанням фізичних осіб, створеним для здійснення та захисту прав і свобод людини та громадянина, задоволення суспільних, зокрема, економічних, соціальних, культурних, освітніх та інших інтересів своїх членів, для реалізації мети та завдань, передбачених цим Статутом.

1.2. Найменування Організації:

Організаційно правова форма, повне найменування – ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ТРАНЗАКЦІЙНОГОАНАЛІЗУ»;

скорочене найменування – ГО «УАТА».

1.3. Назва Організації англійською мовою: 

Повне назва – «UKRAINIAN ASSOCIATION FOR TRANSACTIONAL ANALYSIS».

скорочена назва – «UATA».

1.4. Організація у своїй діяльності керується Конституцією України, Цивільним кодексом України, Податковим кодексом України, Законом України «Про громадські об’єднання», Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», іншим чинним законодавством України та цим Статутом. Правовою основою діяльності Організації є також регламентні документи та рішення загального характеру, що приймаються Організацією у межах їх статутних повноважень і є обов’язковими для всіх членів.

1.5. Організація є неприбутковою організацією, основною метою якої не є одержання прибутку. Організація вільна у виборі напрямків своєї діяльності та діє на засадах добровільності, самоврядності, вільного вибору території діяльності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу її членів (учасників), прозорості, відкритості та публічності.

1.6. Організації заборонено здійснювати розподіл заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників у розумінні Цивільного кодексу України), членів Організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

1.7. Діяльність Організації має суспільний характер, що проявляється у її взаємодії з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями різних форм власності, встановленні партнерських відносин з іншими громадськими організаціями, рухами, фондами, зареєстрованими в Україні чи за її межами, громадянами України, іноземцями та/або особами без громадянства.

1.8. Організація набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрації згідно з чинним законодавством, має свою печатку, штампи і бланки зі своїм найменуванням та рахунки у банківських установах. Організація може мати власну символіку (емблему, інший розпізнавальний знак). 

1.9. З моменту державної реєстрації Організація має виключне право на використання свого найменування, в тому числі назви, викладеної іноземною мовою.

1.10. Організація несе відповідальність за своїми зобов’язаннями належним їй майном. Організація не відповідає за зобов’язаннями своїх членів, а її члени не відповідають за зобов’язаннями Організації, за винятком випадків, коли вони беруть на себе такі зобов’язання в порядку встановленому діючим законодавством України.

1.11. Для досягнення своєї мети та виконання статутних завдань Організація у встановленому чинним законодавством порядку має право:

1.11.1. Бути учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права відповідно до законодавства.

1.11.2. Представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів чи інших осіб у будь-яких органах державної влади, в тому числі судах, правоохоронних органах, у органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності та підпорядкування.

1.11.3. Вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету (цілі).

1.11.4. Ідейно та організаційно підтримувати інші об’єднання громадян, надавати допомогу в їх створенні та веденні їх діяльності.

1.11.5. Публікувати наукові та методичні результати діяльності Організації; проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу.

1.11.6. Одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації.

1.11.7. Брати участь в організації і фінансуванні, а також самостійно проводити конференції, семінари, змагання, лекторії, круглі столи, консультації, творчі заходи, турніри, конкурси та інші заходи, пов’язані зі статутною діяльністю Організації, із залученням представників громадськості, органів державної влади та місцевого самоврядування, експертів із різних галузей суспільного життя, у т.ч. міжнародних.

1.11.8. Отримувати допомогу у вигляді коштів або майна, що надходить безоплатно у вигляді членських внесків, безповоротної фінансової допомоги, пожертв, грантів та самостійно вирішувати питання про їх використання відповідно до положень цього Статуту та законодавства України.

1.11.9. Здійснювати в порядку, передбаченому чинним законодавством, підприємницьку діяльність безпосередньо або через створення в порядку, передбаченому законом, юридичних осіб, якщо така діяльність відповідає меті (цілям) Організації та сприяє її досягненню.

1.11.10. Брати участь у здійсненні державної регуляторної політики відповідно до законодавства України.

1.11.11. Звертатися у порядку, визначеному законодавством, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами, тощо.

1.11.12. Брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності Організації та інших питань державного і суспільного життя.

1.11.13. Брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, створеними ними підприємствами, установами та організаціями, для проведення консультацій з громадськими об’єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери діяльності Організації.

1.11.14. Підтримувати прямі міжнародні контакти з організаціями громадян інших країн, укладати відповідні угоди та брати участь у міжнародних заходах з питань діяльності Організації, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України.

1.11.15. Засновувати з метою досягнення статутної мети (цілей) засоби масової інформації. 

1.11.16. Створювати та реалізувати різноманітні проекти, запроваджувати програми.

1.11.17. На добровільних засадах брати участь або засновувати громадські спілки тощо, у тому числі міжнародні, укладати угоди про співробітництво і взаємодопомогу.

1.11.18. Одержувати на умовах оренди або тимчасового безкоштовного користування, а також у власність в порядку визначеному законом, будівлі, обладнання, транспортні засоби та інше майно, що необхідне для здійснення статутних завдань Організації.

1.11.19. Відкривати рахунки у національній та іноземній валютах в установах банків.

1.11.20. Засновувати нагороди з метою відзнаки членів Організації та її партнерів.

1.11.21. Безпосередньо чи через створені нею юридичні особи (товариства, підприємства) бути виконавцем державного замовлення відповідно до закону.

1.11.22. Користуватися іншими правами, передбаченими законодавством України.

 1.12. Головною метою Організації є об’єднання зусиль членів (учасників) Організації у розвитку прогресивних ідей, розробок, науково-теоретичних та науково-практичних підходів у галузі транзакційного аналізу, а також задоволення та захист законних соціальних, економічних, творчих, духовних та інших спільних інтересів своїх членів (учасників). 

1.13. Основними напрямами діяльності Організації є:

1.13.1. впровадження цінностей позитивного ставлення людини до людини серед населення;

1.13.2. сприяння організації та координації навчальних курсів і програм з Транзакційного Аналізу (далі «ТА») в Україні;

1.13.3.  участь у створенні освітніх програм для розвитку населення у сфері ТА;

1.13.4. участь у створенні особливих програм освіти у сфері ТА для різних верств населення, тощо;

1.13.5. забезпечення відповідності навчання, сертифікації та практики ТА в Україні міжнародним стандартам;

1.13.6. сприяння ставлення спільноти українських транзакційних аналітиків та захист її прав та інтересів;

1.13.7.  сприяння міжнародному співробітництву в галузі ТА;

1.13.8.  сприяння розвитку та удосконаленню якості психологічних послуг в Україні;

1.13.9.  вивчення і узагальнення передового досвіду в галузі транзакційного аналізу та сприяння міжнародному співробітництву в напрямку надання психологічних послуг;

1.13.10. сприяння створенню сприятливих умов для професійного та духовного вдосконалення членів (учасників) Організації;

1.13.11.  сприяння професійному удосконаленню українських фахівців з ТА;

1.13.12.  сприяння організації і проведенню різноманітних програм, конференцій, конгресів, фестивалів, сімейних таборів, семінарів та зустрічей присвячених ТА;

1.13.13. формування громадської думки щодо ТА, шляхом використання засобів масової інформації, лекційної пропаганди та іншими засобами, що не суперечать закону;

1.13.14.  підтримання дослідницьких проектів з питань ТА;

1.13.15.  розвиток відносин Організації з українськими і закордонними організаціями та асоціаціями ТА;

1.13.16.  участь у розробці правил, стандартів і вимог, що стосуються ТА;

1.13.17.  сприяння розвитку освіти, науки та культури, реалізація науково-освітніх програм, програм національно-культурного розвитку;

1.13.18.  сприяння діяльності установ та організацій, що мають споріднені цілі і завдання;

1.13.19.  сприяння практичному здійсненню загальнодержавних, регіональних, місцевих та міжнародних проектів і програм, що спрямовані на розвиток ТА;

1.13.20.  участь у впровадженні в практику прогресивного досвіду роботи з використанням ТА у сфері психології;

1.13.21.  сприяння побудові адаптивної системи, щодо покращення становища в суспільстві з питань дотримання громадянських прав і свобод (свободи думки, совісті і релігії, свободи поглядів, свободи слова, свободи інформації);

1.13.22.  сприяння побудові адаптивної системи управління знаннями і підвищенню рівня підготовки спеціалістів у сфері ТА;

1.13.23. збір інформації про впровадження нових методів психології у сфері ТА;

1.13.24. дослідження чинників, що сприяють або перешкоджають розвитку ТА;

1.13.25.  розробка, реалізація методичних та дидактичних матеріалів;

1.13.26.  надання рекомендацій, спрямованих на розвиток ТА;

1.13.27. організація навчальних програм з методу ТА для молоді та дітей, спрямованих на розвиток у них лідерських, організаційних, аналітичних якостей;

1.13.28.  здійснення моніторингу ринку у сфері психології з використанням ТА;

1.13.29. здійснення іншої незабороненої діяльності, що відповідатиме меті Організації та буде спрямована на її досягнення.

ПОРЯДОК НАБУТТЯ І ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА, ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ.

2.1. Членство в Організації є добровільним та індивідуальним.

2.2. Членами Організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, досягли 16 років, визнають  Статут Організації та сприяють діяльності, що спрямована на досягнення мети і завдань Організації.

2.3. Ніхто не може бути примушений до вступу у Організацію. Належність чи неналежність до Організації не може бути підставою для обмеження прав і свобод будь – якої особи або для надання їй органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування будь-яких пільг і переваг.

2.4. Прийом у члени Організації здійснюється на підставі письмової заяви на ім’я Президента Організації за рішенням Правління Організації, яке приймається не пізніше, ніж через 45 днів з дня подання відповідної заяви. Правління Організації має право відмовити у прийнятті особи в члени Організації виключно на підставах, передбачених цим Статутом та рішеннями керівних органів Організації. 

2.5. Усі члени Організації є рівними у реалізації своїх прав та обов’язків. 

2.5.1. До прав члена Організації належить:

2.5.1.1. обирати і бути обраними до керівних органів Організації, брати участь у всіх заходах, що проводяться Організацією;

2.5.1.2. брати участь у роботі постійних та тимчасових комісій, створених за рішенням уповноважених органів Організації;

2.5.1.3. звертатися до органів Організації з запитами та пропозиціями з питань, пов’язаних з діяльністю Організації, одержувати відповіді;

2.5.1.4. з підстав і в порядку, визначеному цим Статутом оскаржувати рішення, дії, бездіяльність керівних органів Організації, які стосуються їх інтересів, подавати заяви, заперечення і скарги на прийняті ними рішення до Правління та вимагати розгляду скарг та заяв на Загальних зборах; 

2.5.1.5. оскаржувати рішення Загальних зборів до суду;

2.5.1.6. одержувати інформацію з питань діяльності Організації;

2.5.1.7. звертатися до органів Організації за допомогою у захисті своїх прав та законних інтересів;

2.5.1.8. вільно відстоювати і пропагувати ідеї та пропозиції з питань, що обговорюються в Організації до прийняття рішень з цих питань;

2.5.1.9. звертатись до Президента, Правління, Делегата, Ревізійної та Етичної комісії Організації з заявами, клопотанням, скаргами, з питань, що входять до компетенції цих органів;

2.5.1.10. вільно виходити з Організації за власною письмовою заявою.

2.5.2. Члени Організації зобов’язані:

2.5.2.1. дотримуватись положень Статуту Організації; 

2.5.2.2. виконувати рішення керівних органів Організації;

2.5.2.3. своєчасно сплачувати вступні та членські внески в розмірах та в строки, що встановлюються Правлінням Організації;

2.5.2.4. сприяти здійсненню завдань Організації;

2.5.2.5. брати участь у публічних заходах, що проводяться Організацією;

2.5.2.6. брати участь у Загальних зборах Організації;

2.5.2.7. виконувати окремі доручення керівних органів Організації, спрямовані на досягнення її Статутних цілей і мети.

2.6. Членство в Організації припиняється у випадках:

2.6.1. виходу із Організації за власним бажанням – з моменту подання такої заяви;

2.6.2. виключення із Організації, за рішенням Правління, у зв’язку із порушенням вимог законодавства України, цього Статуту, у разі якщо член втратив зв’язок із Організацією без поважних причин, не сплачує членські внески, не виконує вимоги цього Статуту, порушує інші рішення органів управління Організацією, вчинив аморальний проступок чи допустив порушення правил етики, що підтверджено відповідним рішенням чи висновком Етичної комісії чи з інших підстав, які вказують, що діяльність члена Організації не спрямована на досягнення мети та цілей Організації або суперечить їм – з моменту ухвалення Правління такого рішення, якщо Правлінням не визначено інший строк;

2.6.3. смерті члена Організації, оголошення його померлим, обмеження або позбавлення його цивільної дієздатності – з моменту настання зазначених обставин чи набрання законної сили відповідним рішенням суду.

2.7. Питання про виключення члена вирішується Правлінням організації простою більшістю голосів (50%+1 голос) його членів, присутніх на засіданні, а у разі вирішення цього питання щодо Президента Організації – Загальними зборами, що можуть бути скликані на вимогу 2/3 осіб від складу Правління.

2.8. Член Організації не має права голосу при вирішенні керівними органами Організації питань щодо вчинення ним правочину та щодо спору між ним і Організацією, її керівними органами.

2.9. Припинення членства в Організації має наслідком припинення участі у її керівних Органах.

2.10. Членство в Організації (в тому числі членство осіб, які обрані до органів управління Організації) може бути зупинене за рішенням Етичної комісії або Президента Організації на підставі письмового та вмотивованого звернення Правління, Ревізійної комісії або за власною ініціативою Президента чи Етичної комісії, у разі одноразового грубого порушення вимог Статуту, невиконання або неналежного виконання рішень керівних органів організації, в тому числі, але не виключно, неподання або неповне чи несвоєчасне подання на вимогу Етичної чи Ревізійної комісії необхідних  документів чи пояснень, одноразову несплату членського внеску, вчинення інших діянь (дії або бездіяльність), що суперечать статутній діяльності Організації та її керівних органів. Строк зупинення членства визначається Президентом, Етичною комісією відповідно. У разі якщо упродовж строку зупинення членства обставини, що зумовили таке зупинення, не усунуті, Президент, Етична комісія має право продовжити строк зупинення членства з одночасним зверненням до Правління щодо припинення членства відповідного учасника або без такого. Учасник організації, членство якого зупинено не бере участь в роботі органів управління Організацією, та не враховується до кількісного складу органів управління Організацією для визначення кворуму.

Рішення про зупинення членства Президента Організації з цих же підстав приймає Правління не менше ніж 2/3 голосів від його складу. У цьому разі Правління одночасно визначає виконувача обов’язків Президента Організації на період зупинення його членства.

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ. ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ  ОРГАНІЗАЦІЇ  ТА РОЗГЛЯДУ СКАРГ.

3.1. Управління Організацією здійснюється на засадах демократизму, гласності, виборності органів управління, підпорядкованості і виконавчої дисципліни, із врахуванням регламентуючих документів Організації.

3.2. Органами управління Організацією є: Загальні збори, Правління, Президент. Контролюючими органами є Ревізійна комісія, Етична комісія. Член Організації може обіймати тільки одну керівну посаду в органах управління Організації, сумісництво керівних посад не допускається. Не може бути обраним до керівних органів Організації особа, яка одночасно обіймає керівну посаду в іншій національній Організації, що має аналогічні або подібні напрямки діяльності у сфері транзакційного аналізу. До складу Правління за посадою входить Делегат до Європейської асоціації Транзакційного аналізу (надалі – Делегат).

3.3. Порядок роботи колегіальних органів Організації. Колегіальними органами Організації є Загальні збори членів Організації, Правління Організації, Ревізійна комісія Організації, Етична комісія Організації.

3.3.1. Форма роботи. Формою роботи колегіальних органів Організації є засідання. Головуючим на засіданні Загальних зборів та Правління Організації є Президент. На засіданнях Ревізійної та Етичної комісії – Голова комісії. У разі відсутності вказаних осіб на засіданні, колегіальний орган обирає головуючого з числа його учасників, присутніх на засіданні. Секретар засідання обирається колегіальним органом з числа його учасників, присутніх на засіданні.  У разі проведення засідання у формі письмового опитування секретар засідання визначається у рішенні про скликання засідання. Повноваження секретаря Ревізійної та Етичної комісії може виконувати головуючий на їх засіданнях. 

3.3.2. Рішення про скликання засідання колегіального органу. Порядок денний.  Рішення про скликання засідання колегіального органу приймає його головуючий, якщо інший порядок не визначено цим Статутом. У рішенні про скликання засідання колегіального органу зазначається дата, час, місце проведення, форма проведення засідання, проект порядку денного та проект рішень з питань порядку денного, а у випадку проведення засідання у формі письмово опитування – також секретар засідання, склад лічильної комісії для підрахунку голосів, засоби зв’язку з нею, початкова та кінцева дата приймання голосів. Проект порядку денного формує головуючий з урахуванням заяв, скарг, пропозицій, які надходять від членів Організації та членів колегіальних органів. Повноваження лічильної комісії може виконувати одна особа, з урахуванням кількості голосуючих. У разі наявності альтернативних рішень з питань порядку денного, у проекті зазначаються усі альтернативні рішення. На письмову вимогу уповноважених осіб колегіальний орган зобов’язаний включити до порядку денного засідання додаткові запитання або альтернативний проект рішення з питань, винесених на порядок денний. Така вимога повинна бути направлена до настання початкової дати для приймання голосів у формі письмового опитування, або не пізніше, ніж за 10 днів до дати прямого засідання.  У вимозі зазначається питання порядку денного та проект рішення за ним. Подати таку вимогу до Правління, Ревізійної та Етичної комісії може будь-який член цих органів, а до Загальних зборів – Президент, Делегат, голови Ревізійної та Етичної комісії, Правління та не менше 10%  членів Організації, крім випадків визначених цим Статутом. Вимога, подана з порушенням порядку, визначеного Статутом, до розгляду не приймається. Додаткові питання порядку денного та проекти рішення за ними обов’язково надсилаються членам Організації, які беруть участь у засіданні у формі письмового опитування. У цьому разі Головуючий може визначити додатковий строк для приймання голосів у формі письмового опитування. В тому числі шляхом продовження прямого засідання у формі письмового опитування, згідно з вимогами цього Статуту. 

3.3.3. Порядок комунікації з членами Організації. Комунікація з членами Організації здійснюється у спосіб: 1) публічного оприлюднення рішень та повідомлень на офіційному веб-сайті Організації. 2) особистого повідомлення члена Організації. Особисте повідомлення здійснюється електронним листом або телефонограмою за засобами зв’язку, вказаними членом при поданні письмової заяви про прийняття до Організації, а також повідомленими додатково. За цими ж особистими засобами зв’язку здійснюється письмове опитування членів колегіальних органів. Члени Організації несуть відповідальність за актуальність повідомлених ними засобів зв’язку, наявність у них доступу до цих комунікацій. У разі некоректності чи неактуальності цих відомостей, вважаються повідомленими про рішення колегіальних органів (в тому числі щодо проведення засідання) після розміщення відповідного рішення на офіційному веб-сайті Організації, а для цілей підрахунку голосів вважаються такими, що утримались від голосування. Рішення про скликання Загальних зборів доводиться до відома членів Організації як шляхом публічного оприлюднення, так і у особистому повідомленні. Члени Правління, Ревізійної та Етичної комісії можуть повідомлятись про засідання цих органів лише шляхом особистого повідомлення, в тому числі, телефонограмою. Повідомлення членів колегіальних органів про прийняті рішення може здійснюватись або шляхом публічного оприлюднення, або шляхом особистого повідомлення. Повідомлення про засідання колегіального органу, та прийняті ним рішення здійснює його Головуючий, який може вчиняти описані дії особисто, або визначити відповідальною за це особу (осіб) з числа, як членів Організації, так і залучених осіб.

3.3.4.Форма участі у засіданнях. Члени Організації беруть участь у засіданнях колегіальних органів особисто. Делегування повноважень щодо участі в колегіальному органі іншим особам не допускається. Кожний член колегіального органу має один голос, крім випадків зупинення членства в Організації, в порядку, встановленому цим Статутом. У цьому разі, голос учасника, членство якого зупинено, не враховується при голосуванні будь-яких керівних органів Організації. У разі наявності альтернативних рішень з питань порядку денного, голосування «за»  допускається тільки щодо одного з альтернативних рішень. У разі наявності сумнівів щодо тлумачення голосу члена,  його дійсне волевиявлення з’ясовує Головуючий, а у разі проведення засідання у формі письмового опитування – Лічильна комісія. 

3.3.5. Правомочність засідання колегіального органу. Засідання колегіального органу вважається повноважними, якщо на ньому присутня проста більшість членів, що становить 50 % +1 особа від загальної кількості членів колегіального органу. У разі, якщо на засіданні колегіального органу відсутній необхідний кворум, його члени простою більшістю голосів можуть ухвалити рішення про врахування голосів з питань порядку денного осіб, присутніх на засіданні та продовження засідання у формі письмового опитування, в порядку, визначеному цим Статутом. У цьому разі визначається склад лічильної комісії для підрахунку голосів, засоби зв’язку з нею, початкова та кінцева дата приймання голосів для продовження засідання у формі письмового опитування. За наслідками продовження засідання у формі письмово опитування, сумарно враховуються голоси осіб, які брали участь у засіданні особисто, та які взяли участь у засіданні у формі письмового опитування.

3.3.6. Форми засідань колегіальних органів Організації. Засідання колегіальних органів Організації можуть проводитись у формі: 1) безпосередньої участі їх членів, в тому числі за допомогою інтернет зв’язку з використанням аудіовізуальних комп’ютерних програм онлайн конференцій (пряме засідання); 2) письмового опитування членів Організації з питань порядку денного (письмове опитування). Форма проведення засідання зазначається у рішенні про його скликання. 

3.3.6.1. У разі проведення прямого засідання, голосування здійснюється шляхом підняття руки, якщо інший спосіб голосування не визначено на засіданні. З дозволу колегіального органу на прямому засіданні можуть бути присутні члени Організації, які не входять до складу колегіального Органу, а також інші особи. Колегіальний орган може прийняти рішення про позбавлення права бути присутнім на засіданні зазначених осіб, якщо вони неправомірно перешкоджають його проведенню. Президент та Делегат мають право бути присутніми на засіданні Правління, Ревізійної комісії Організації без їх дозволу чи запрошення. У разі  призначення  прямого засідання, кожен член колегіального органу може заявити про свою участь в засіданні у формі письмово опитування, шляхом направлення  до Лічильної комісії відомостей про результати свого голосування з питань, винесених на порядок денний до настання кінцевої дати для приймання голосів. Відомості про голосування у формі письмового опитування, опрацьовуються Лічильною комісією до початку засідання колегіального органу. На вимогу Головуючого або секретаря засідання, Лічильна комісія зобов’язана у 10денний строк надати первісні дані підрахунку голосів. Головуючий або секретар засідання може провести повторний підрахунок голосів у формі письмового опитування у строк не більше 10 днів з дати отримання від Лічильної комісії первісних даних підрахунку голосів. Якщо у вказаний строк повторний перерахунок не здійснено, результати голосування, визначені Лічильною комісією, вважаються чинними. Загальні результати голосування визначаються сумарно, враховуючи голоси як осіб, що взяли участь у засіданні особисто, так і осіб, що голосували шляхом письмового опитування. Лічильна комісія для підрахунку голосів на прямому засіданні продовжує діяти у складі, визначеному у рішенні про скликання засідання, а у разі неможливості – член лічильної комісії або весь її склад може бути переобраний на засіданні.

3.3.6.2. У разі проведення засідання у формі письмового опитування, упродовж 5 днів після кінцевої дати приймання голосів,  лічильна комісія опрацьовує відомості про голосування та передає їх результати Головуючому і секретарю засідання. На вимогу Головуючого або секретаря засідання, Лічильна комісія зобов’язана у 10денний строк надати первісні дані підрахунку голосів. Головуючий або секретар засідання може провести повторний підрахунок голосів у формі письмового опитування у строк не більше 10 днів з дати отримання від Лічильної комісії первісних даних підрахунку голосів. Якщо у вказаний строк повторний перерахунок не здійснено, результати голосування, визначені Лічильною комісією, вважаються чинними.  Після прийняття результатів голосування, останнім голосує Головуючий. Головуючим та секретарем формується протокол засідання, який доводиться до відому членів колегіального органу в порядку, визначеному цим Статутом.

3.3.7. Порядок прийняття рішень колегіальними органами. Усі рішення колегіальних органів приймаються простою більшістю голосів від складу осіб, присутніх на засіданні, що становить 50%+1 голос, крім випадків, визначених цим Статутом. У разі наявності альтертативних рішень з питань порядку денного голосування «за» допускається лише щодо одного з альтернативних рішень. У випадку рівного розподілу голосів, право вирішального голосу належить Головуючому на засіданні, який голосує останнім.

 3.3.8. Форма рішення колегіальних органів. Рішення колегіальних органів оформлюються протоколом, який підписує головуючий та секретар засідання. А у разі виконання обов’язків секретаря головуючим, тільки головуючий. Рішення колегіальних органів є обов’язковими для всіх  органів управління Організації та членів Організації та набувають чинності з моменту їх прийняття, якщо інше не визначено колегіальним органом.

3.3.9. Періодичність засідань колегіальних органів. Засідання колегіальних органів скликаються  по мірі необхідності, але не рідше: для Загальних зборів – одного разу на календарний рік; для інших колегіальних органів – одного разу на 6 місяців. 

3.4. Загальні збори є вищим органом Організації, який вправі приймати рішення з будь-яких питань її діяльності, в тому числі і з тих, що належать до компетенції Правління, Президента, Етичної та Ревізійної комісії Організації. Учасниками Загальних зборів (членами колегіального органу) є всі члени Організації, крім осіб, членство яких зупинено на дату скликання загальних зборів.

3.4.1. Чергові Загальні збори скликаються Правлінням не рідше, ніж один раз на рік. У випадку, якщо станом на 01 листопада у поточному календарному році чергові Загальні збори Правлінням не скликались, рішення про скликання чергових Загальних зборів приймає Президент. 

3.4.2. Позачергові Загальні збори скликаються при наявності обставин, що стосуються суттєвих інтересів Організації. Рішення про скликання позачергових Загальних зборів може прийняти Президент, Правління, Ревізійна комісія Організації. Президент зобов’язаний прийняти рішення про скликання позачергових загальних зборів, на письмову вимогу не менше 10% членів Організації, яка відповідає  нормам цього Статуту.

3.4.3. Рішення про скликання чергових Загальних зборів доводиться до відому членів Організації упродовж 10 днів з момент його прийняття, проте не пізніше, ніж за 30 днів, а позачергових – не пізніше, ніж за 14 днів до дати проведення засідання, в порядку, визначеному цим Статутом.

3.4.4.  До виключної компетенції Загальних зборів належить вирішення наступних питань: 3.4.4.1. Визначення основних напрямків діяльності Організації, затвердження її планів та звітів про їх виконання.

3.4.4.2. Внесення і затвердження змін до установчих документів Організації, відомостей про Організацію. 

3.4.4.3.  Прийняття рішення про припинення діяльності Організації. 

3.4.4.4.  Обрання ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу, прийняття рішення щодо використання коштів та майна громадського об’єднання після його ліквідації.

3.4.4.5. Заслуховування звітів керівних органів Організації.

3.4.4.6.  Обрання Президента Організації та відкликання Президента Організації, з підстав, не пов’язаних з припиненням його членства.

3.4.4.7. Обрання та відкликання Ревізійної та Етичної комісії Організації, або окремих їх членів.

3.4.4.8. Обрання та відкликання виборних членів Правління Організації.

3.4.4.9. Обрання та відкликання Делегата Організації до Європейської асоціації тразакційного аналізу.

3.4.4.10. Відчуження майна на суму, що становить50 і більше відсотків майна Організації, приймається не менше як ¾ голосів присутніх учасників Загальних зборів

3.4.5. Рішення Загальних зборів можуть бути оскаржені до суду, в порядку визначеному діючим законодавством, особами, прав та інтересів яких вони стосуються.

3.5. Правління є керівним органом Організації на період між Загальними зборами та виконує функції з управління його поточною, організаційною діяльністю.

3.5.1. Правління підзвітне Загальним зборам  і організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Організації в межах, передбачених даним Статутом, внутрішніми документами та чинним законодавством.

3.5.2. Склад Правління формується з 7 виборних членів Правління. До складу Правління за посадою входять також Президент Організації та Делегат Організації до Європейської асоціації тразакційного аналізу. Виборні члени Правління обираються Загальними зборами членів Організації строком на 2 роки. Одна й та сама особа не може бути членом Правління більше ніж два строки поспіль.

3.5.3. Виборним членом Правління може бути обрано громадянина України, який є учасником Організації не менше 4 років поспіль, пройшов 4 роки навчання з ТА, є як мінімум СТА або кандидатом на СТА.

3.5.4. Правління є підзвітним Загальним зборам та піднаглядним Ревізійній і Етичній комісіям з питань, що входять до їх повноважень,  звітує перед членами Організації про свою роботу на щорічних Загальних зборах.

3.5.5. Кожен член Правління несе індивідуальну відповідальність за свою діяльність, виконання покладених на нього обов’язків. За мотивованим зверненням Президента, Ревізійної чи Етичної комісії Організації член Правління може бути відстороненим від участі у роботі Правління. Рішення про відсторонення приймає Правління з обов’язковим визначенням строку відсторонення, в тому числі до проведення засідання Загальних зборів для заміни цього члена Правління. Відсторонений член Правління не бере участі у засіданнях, його присутність не впливає на визначення кворуму засідання, а голос не враховується при визначенні результатів голосування.

3.5.6. За мотивованим зверненням Президента, Правління, Ревізійної чи Етичної комісії Організації, повноваження члена Правління можуть бути припинені достроково Загальними Зборами у разі  невиконання чи неналежного виконання членом Правління покладених обов’язків, ухилення від участі у роботі Правління, в тому числі і шляхом ухилення від голосування  на його засіданні, грубе порушення вимог цього Статуту. До прийняття рішення про дострокове припинення повноважень члена Правління, він може бути відстороненим від участі у роботі Правління, в порядку, визначеному цим Статутом.

Повноваження члена Правління також припиняються достроково на підставі поданої ним на ім’я Президента письмової заяви про складання повноважень з моменту подання такої заяви. У цьому випадку Президент виносить на наступні чергові або позачергові Загальні збори питання про обрання нового члена Правління замість вибулого. До прийняття Загальними зборами рішення про обрання нового члена Правління замість  вибулого, його присутність не впливає на визначення кворуму засідання, а голос не враховується при визначенні результатів голосування. 

Припинення повноважень члена Правління не тягне припинення членства в Організації, якщо таке рішення не було прийнято одночасно з припиненням повноважень члена Правління. 

3.5.7. Члени Правління можуть виконувати свої обов’язки на добровільних засадах безоплатно або на підставі укладених цивільних, трудових угод. Форма виконання обов’язків членів Правління визначається у рішенні Загальних зборів про їх обрання. Якщо у рішенні Загальних зборів не визначено іншого – вважається, що члени Правління виконують свої повноваження на безоплатній основі.

3.5.8. До компетенції Правління відноситься: 

3.5.8.1. Організація виконання рішень Загальних зборів.

3.5.8.2. Прийняття рішення про скликання чергових та позачергових Загальних зборів Організації, згідно з вимогами цього Статуту.

3.5.8.3. Підготовка та подання рекомендацій Загальним зборам щодо визначення основних напрямків діяльності Організації, затвердження планів і звітів про їх виконання, інших пропозицій з питань діяльності Організації.

3.5.8.4. Затвердження поточних планів діяльності Організації та заходів, необхідних для їх виконання.

3.5.8.5. Підготовка річних звітів з діяльності Правління Організації, звітів з виконання рішень Загальних зборів Організації та подання їх на затвердження Загальним зборам.

3.5.8.6. Прийняття рішення про прийом нових членів Організації та припинення їх членства, в тому числі осіб, які входять до складу керівних органів Організації.

3.5.8.7. Затвердження кошторису Організації та надання звіту про його виконання, визначення основних напрямів використання коштів Організації.

3.5.8.8. Затвердження нормативного Порядку розгляду звернень, що надходять до Етичної комісії, внесення до нього змін та доповнень.

3.5.8.9. Затвердження розмірів членських внесків членів Організації, порядку та строків їх сплати.

3.5.8.10. Затвердження зразків символіки та інших зразків реквізитів Організації, визначення порядку їх використання.

3.5.8.11. Затвердження кошторису Організації строком на 1 рік та заслуховування звіту про його виконання.

3.5.9. У невідкадних випадках, в тому числі, але не виключно з підстав бездіяльності Президента, скликати засідання Правління можуть Ревізійна та Етична комісія або не менше 1/3 складу Правління.

3.5.10. Рішення, дії та бездіяльність Правління можуть бути оскаржені до Загальних зборів Організації. Оскарження рішень Правління може бути підставою для скликання позачергових Загальних зборів, в тому разі, якщо зацікавлена особа доведе, що невідкладне вирішення скарги має виняткове значення для подальшої діяльності Організації. Оскарження рішення Правління не зупиняє його виконання. Рішення Правління, втрачає чинність з моменту прийняття Загальним зборами рішення про його скасування, якщо Загальними зборами не визначено інший строк. Загальні збори одночасно можуть визначити заходи в порядку повороту виконання скасованого рішення.

3.6. Президент є виконавчим органом Організації, що здійснює оперативне управління справами, майном та коштами Організації в межах, встановлених даним Статутом та Загальними зборами Організації.

3.6.1. Президент Організації за посадою є Головою Правління, Головуючим на засіданні Правління та Загальних зборах Організації.

3.6.2. Президентом може бути обрано громадянина України, який є сертифікованим фахівцем у сфері транзакційного аналізу (CTA, PTSTA, TSTA) або є кандидатом на СТА, що закінчив поглиблений курс навчання транзакційного аналізу по будь-якому напрямку.

Президент обирається Загальними зборами строком на 2 роки. Одна й та сама особа не може бути Президентом Організації більше ніж два строки поспіль.

3.6.3. Повноваження Президента Організації можуть бути достроково припинені Загальними зборами. Письмову вимогу про дострокове припинення повноважень Президента можуть подати не менше 30% членів Організації, а також  Правління, Ревізійна та Етична комісії, якщо за таку вимогу проголосувало не менше 2/3 їх складу. У разі дострокового припинення повноважень Президента, Загальні збори одночасно приймають рішення про обрання нового Президента Організації. Повноваження Президента також припиняються достроково на підставі поданої ним до Правління письмової заяви про складання повноважень з моменту подання такої заяви. У цьому разі Правління зобов’язане невідкладно скликати Загальні збори для обрання нового Президента Організації та обрати з числа членів Правління виконувача обов’язків Президента. Припинення повноважень Президента не тягне припинення членства в Організації, якщо таке рішення не було прийнято одночасно з припиненням повноважень Президента.

3.6.4. Президент може виконувати свої обов’язки на добровільних засадах безоплатно або на підставі укладених цивільних, трудових угод. Форма виконання обов’язків Президента визначається у рішенні Загальних зборів про його обрання. Якщо у рішенні Загальних зборів не визначено іншого – вважається, що Президент виконує свої повноваження на безоплатній основі.

3.6.5. Президент Організації має наступні повноваження:

3.6.5.1. Діє від імені Організації без довіреності та представляє Організацію у її стосунках з іншими особами.

3.6.5.2. Затверджує зразки печаток, штампів Організації, формує банківські зразки відтиску печатки та підпису.

3.6.5.3. Звітує перед Загальними зборами про свою роботу, а також доповідає про роботу Правління Організації.

3.6.5.4. Організовує документообіг, діловодство, ведення бухгалтерського обліку та звітності Організації. 

3.6.5.5. Здійснює прийняття, переведення на іншу роботу, відсторонення від неї та звільнення працівників Організації, застосовує до них заходи заохочення та стягнення, затверджує посадові обов’язки найманих працівників Організації, їх посадові інструкції та штатний розпис.

3.6.5.6. Виступає розпорядником коштів та майна Організації, укладає та підписує від імені Організації господарські та інші договори, контракти, видає довіреності на право вчинення дій та представництва від імені Організації, вчинення будь-яких правочинів від імені та в інтересах Організації, без обмеження їх вартості, згідно з кошторисом Організації.

3.6.5.7. Скликає та організовує підготовку засідання Правління.

3.6.5.8. У випадках, передбачених цим Статутом скликає Загальні збори Організації.

3.6.5.9. Здійснює розподіл обов’язків між членами Правління Організації та може покладати виконання окремих обов’язків на будь-якого члена Організації.

3.6.5.10. Приймає рішення про зупинення членства в Організації, у порядку, визначеному цим Статутом.

3.6.5.11. Має право вето на рішення Правління Організації, яке може бути висловлене упродовж 5 днів з момент ухвалення такого рішення. У разі накладення Президентом вето рішення Правління не набуває чинності. Таке рішення виноситься на повторне голосування не раніше, ніж через 14 днів з дати його первісного ухвалення та вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше 2/3 від складу Правління, враховуючи голоси членів Правління у формі письмового опитування. У такому разі право повторного вето втрачається.

3.6.5.12. Має право першого підпису на всіх фінансових документах Організації, відкриває та використовує рахунки в банках та інших фінансово-кредитних установах.

3.6.5.13. Підтримує зв’язок між Організацією та ЄАТА з питань, пов’язаних з виконанням статутної мети Організації, приймає рішення про проведення спільних заходів з ЄАТА та іншими міжнародними організаціями у сфері транзакційного аналізу, проведення спільних конференцій, навчань, занять, тощо.

3.6.5.14. Здійснює розгляд звернень громадян, в тому числі з питань порушення вимог цього Статуту у діяльності членів Організації та членів її керівних органів. Має право призначати перевірку повідомлених відомостей та залучати до її проведення  Етичну, Ревізійну комісії, інших членів Організації, або передати звернення на розгляд цих органів.

3.6.5.15. Має право вчиняти інші дії та приймати рішення з усіх інших питань діяльності Організації, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та компетенції Правління Організації. 

3.6.6. Рішення Президента приймаються у формі наказів та розпоряджень та набувають чинності з моменту їх прийняття, якщо у рішенні не визначено інший строк.

3.6.7. Рішення, дії та бездіяльність Президента можуть бути оскаржені до Правління та Загальних зборів Організації. Оскарження рішення Президента не зупиняє його виконання. Рішення Президента втрачає чинність з моменту прийняття Правлінням чи Загальними зборами рішення про його скасування, якщо цими органами не визначено інший строк. Правління, Загальні збори одночасно можуть визначити заходи в порядку повороту виконання скасованого рішення.

3.6.8. У разі якщо жоден член Організації не виявив бажання балотуватись на посаду Президента Організації, або якщо жоден з кандидатів не відповідає вимогам цього Статуту, Загальні збори або Правління обирають виконувача обов`язків Президента організації, який на період виконання обов`язків користується повноваженнями Президента, визначеними цим Статутом.

3.7. Ревізійна комісія є колегіальним контролюючим органом Організації і здійснює ревізію її фінансово-господарської діяльності.

3.7.1.Ревізійна комісія є підзвітною лише Загальним Зборам Організації.

3.7.2 Ревізійна комісія обирається Загальними зборами з числа членів Організації в складі голови комісії та двох членів комісії строком на два роки. Одна й та сама особа не може бути головою та/або членом Ревізійної комісії більше ніж два строки поспіль.Члени Ревізійної комісії можуть виконувати свої обов’язки на добровільних засадах безоплатно або на підставі укладених цивільних, трудових угод. Форма виконання обов’язків членами Ревізійної комісії визначається у рішенні Загальних зборів про їх обрання. Якщо у рішенні Загальних зборів не визначено іншого – вважається, що члени Ревізійної комісії виконують свої повноваження на безоплатній основі.

3.7.3. Повноваження всього складу Ревізійної комісії або окремих її членів можуть бути достроково припинені Загальними зборами. Письмову вимогу про дострокове припинення повноважень всього складу Ревізійної комісії або окремих її членів можуть подати Президент, не менше ¼  членів Організації, а також  Правління та Етична комісії, якщо за таку вимогу проголосувало не менше 2/3 їх складу. У разі дострокового припинення повноважень всього складу Ревізійної комісії або окремих її членів, Загальні збори одночасно приймають рішення про обрання нового складу (членів) Комісії.

Повноваження члена та голови Ревізійної комісії також припиняються достроково на підставі поданої ним письмової заяви про складання повноважень з моменту подання такої заяви. У цьому випадку Ревізійна комісія у разі необхідності може скликати Загальні збори для обрання нового члена Ревізійної комісії. У разі складання повноважень голови Ревізійної комісії, комісія обирає головуючого з числа своїх членів до обрання Загальними зборами нового голови комісії. Припинення повноважень члена Ревізійної комісії не тягне припинення членства в Організації якщо таке рішення не було прийнято одночасно з припиненням повноважень члена комісії.

3.7.4. Ревізійна комісія має наступні повноваження.

3.7.4.1. Внесення пропозицій щодо фінансової діяльності та використання активів Організації;

3.7.4.2. Складання висновків про фінансову діяльність та використання активів Організації.

3.7.4.3. Проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Організації, у тому числі шляхом безперешкодного отримання від Президента, Правління, будь-яких членів Організації будь-яких документів з питань фінансово-господарської діяльності, у тому числі інформації з обмеженим доступом, отримання пояснень цих осіб, вчинення інших дій, необхідних для проведення перевірки. Строк надання документів та пояснень на вимогу Ревізійної комісії не може перевищувати 20 днів з моменту отримання такої вимоги. У виняткових випадках цей строк може бути продовжений за рішенням Ревізійної комісії.  Невиконання, неналежне або несвоєчасне виконання таких вимог Ревізійної комісії є підставою для зупинення та припинення членства в Організації, відсторонення від участі у її керівних органах.

3.7.4.4. Ініціювання скликання Загальних зборів, Правління Організації, в порядку, передбаченому цим Статутом.

3.7.4.5. Ініціювання зупинення та припинення членства в Організації, відсторонення від участі у її керівних органах, в порядку, передбаченому цим Статутом.

3.7.4.6. Вчиняти інші дії, у яких виникне необхідність для дотримання фінансової безпеки Організації, крім тих, що віднесено до виключної компетенції Загальних зборів, компетенції Правління та Президента Організації.

3.7.5. Рішення, дії та бездіяльність Ревізійної комісії можуть бути оскаржені до Загальних зборів. Оскарження рішення Ревізійної комісії не зупиняє його виконання. Рішення Ревізійної комісії втрачає чинність з моменту прийняття Загальними зборами рішення про його скасування, якщо Загальними зборами не визначено інший строк. Загальні збори одночасно можуть визначити заходи в порядку повороту виконання скасованого рішення.

3.8. Етична комісія є колегіальним контролюючим органом Організації, основною метою діяльності якої є контроль та перевірка дотримання членами Організації етичних норм у професійній діяльності та побутовому житті задля підтримання авторитету Організації в очах громадськості, посилення громадської довіри до діяльності Організації, цінностей, які вона пропагує.

3.8.1. Етична комісія є підзвітною лише Загальним Зборам Організації.

3.8.2 Етична комісія обирається Загальними зборами з числа членів Організації в складі голови комісії та 4 членів комісії строком на два роки. Членом Етичної комісії може бути обраний член Організації, який має статус щонайменше кандидата СТА (або пройшов 4 роки навчання з ТА).Одна й та сама особа не може бути головою та/або членом Етичної комісії більше ніж два строки поспіль. Члени Етичної комісії можуть виконувати свої обов’язки на добровільних засадах безоплатно або на підставі укладених цивільних, трудових, цивільних угод. Форма виконання обов’язків членами Етичної комісії визначається у рішенні Загальних зборів про їх обрання. Якщо у рішенні Загальних зборів не визначено іншого – вважається, що члени Етичної комісію виконують свої повноваження на безоплатній основі.

3.8.3. Повноваження всього складу Етичної комісії або окремих її членів можуть бути достроково припинені Загальними зборами на письмову вимогу Правління, Президента, Ревізійної комісії, та не менше 30% від кількості членів Організації або за рішенням самої Етичної комісії про складання повноважень її складом. Повноваження члена та голови Етичної комісії також припиняються достроково на підставі поданої ним письмової заяви про складання повноважень з моменту подання такої заяви. У цьому випадку Етична комісія у разі необхідності може скликати Загальні збори для обрання нового члена Етичної комісії. У разі складання повноважень голови Етичної комісії, комісія обирає головуючого з числа своїх членів до обрання Загальними зборами нового голови комісії. Припинення повноважень члена Етичної комісії не тягне припинення членства в Організації, якщо таке рішення не було прийнято одночасно з припиненням повноважень члена комісії.

3.8.4. Етична комісія має наступні повноваження.

3.8.4.1. Внесення Правлінню пропозицій щодо затвердження нормативного порядку розгляду звернень, що надходять до Етичної комісії, інших документів, які регламентують діяльність комісії, внесення змін та доповнень до них;

3.8.4.2. Проведення перевірок дотримання членами Організації, в тому числі членами керівних Органів Організації етичних норм у професійній діяльності та повсякденному житті, в тому числі шляхом безперешкодного доступу до будь-яких документів з питань дотримання правил етики, включаючи інформацію з обмеженим доступом, отримання пояснень цих осіб, вчинення інших дій, необхідних для проведення перевірки. Строк надання документів та пояснень на вимогу Етичної комісії не може перевищувати 20 днів з моменту отримання такої вимоги. У виняткових випадках цей строк може бути продовжений за рішенням Етичної комісії.  Невиконання, неналежне або несвоєчасне виконання вимог Етичної комісії є підставою для зупинення та припинення членства в Організації, відсторонення від участі у її керівних органах.

3.8.4.3. Складання обов’язкових для врахування усіма керівними органами Організації висновків про наявність або відсутність порушень етичних норм у професійній діяльності та побутовому житті членів Організації.

3.8.4.4. Ініціювання скликання Загальних зборів, Правління Організації, в порядку, передбаченому цим Статутом.

3.8.4.5. Ініціювання припинення членства в Організації, відсторонення від участі у її керівних органах, в порядку, передбаченому цим Статутом.

3.8.4.6. Приймати рішення про зупинення членства в Організації, з підстав, визначених цим Статутом.

3.8.4.7. Вчиняти інші дії, у яких виникне необхідність для забезпечення виконання основної мети діяльності Організації та Етичної комісії, крім тих, що віднесено до виключної компетенції Загальних зборів, компетенції Правління та Президента Організації.

3.8.5. Рішення, дії та бездіяльність Етичної комісії можуть бути оскаржені до Загальних зборів. Оскарження рішення Етичної комісії не зупиняє його виконання. Рішення Етичної комісії втрачає чинність з моменту прийняття Загальними зборами рішення про його скасування, якщо Загальними зборами не визначено інший строк. Загальні збори одночасно можуть визначити заходи в порядку повороту виконання скасованого рішення.

3.9. Делегат до Європейської асоціації тразакційного аналізу (надалі – Делегат) є виборною особою, основною метою діяльності якого є представництво інтересів Організації та її членів в Європейській асоціації транзактційного аналізу (надалі – ЄАТА) та її Органах управління. Делегат є членом Правління за посадою.

3.9.1.Делегат є підзвітним лише Загальним Зборам Організації.

3.9.2 Делегат обирається Загальними зборами з числа членів Організації строком на чотири  роки, якщо інший порядок обрання не передбачений цим Статутом. Одна й та сама особа не може бути Делегатом більше ніж одного строку поспіль. Делегат може виконувати свої обов’язки на добровільних засадах безоплатно або на підставі укладених цивільних, трудових, цивільних угод. Форма виконання обов’язків Делегатом визначається у рішенні Загальних зборів про його обрання. Якщо у рішенні Загальних зборів не визначено іншого – вважається, що Дегелат виконує свої повноваження на безоплатній основі. Організація відшкодовує фактичні витрати Делегата, необхідні для його участі у засіданнях Ради ЄАТА, та інших організованих нею заходів.

3.9.3. Повноваження Делегата можуть бути достроково припинені Загальними зборами на письмову вимогу Правління, Президента, Ревізійної чи Етичної комісії, або не менше 30% від кількості членів Організації. Повноваження Делегата також припиняються достроково на підставі поданої ним письмової заяви про складання повноважень з моменту подання такої заяви. У цьому випадку Президент має скликати Загальні збори для обрання нового Делегата. Повноваження Делегата припиняються у разі обрання його Президентом ЄАТА. Припинення повноважень Делегата не тягне припинення членства в Організації, якщо таке рішення не було прийнято одночасно з припиненням повноважень члена комісії.

3.9.4. Делегат має має право та зобов`язаний:

3.9.4.1. Представляти Організацію на засіданнях Ради ЄАТА, голосувати від імені Організації;

3.9.4.2. Сприяти спілкуванню між Організацією та ЄATA з метою просування та застосування спільного бачення тразакційного аналізу в Європі.

3.9.4.3. Брати участь у групових проектах та рішеннях для досягнення цілей ЄATA.

3.9.4.4. Брати участь у діяльності Ради ЄАТА з метою врахування особливостей УАТА у європейських рішеннях.

3.9.4.5. Брати участь в одному з комітетів ЄATA з метою участі в організаційному розвитку європейської спільноти тразакційного аналізу.

3.9.4.6. Інформувати Раду ЄATA про будь-які питання, про які Організація бажає повідомити ЄATA.

3.9.4.7. Здійснювати заходи комунікації між Організацією та ЄATA з метою просування та застосування спільного бачення ТА в Європі.

3.9.4.8. Подавати письмові звіти від імені Організації.

3.9.4.9. Надавати звіт членам Організації після засідань Ради ЄATA.

3.9.4.10. Інформувати Організацію через Президента та Правління про порядок денний засідань Ради ЄАТА, отримувати пропозиції щодо питань порядку денного, висловлювати їх на засіданні Ради ЄАТА.

3.9.4.11. Вчиняти інші дії, у яких виникне необхідність для забезпечення виконання основної мети діяльності Організації та завдань Делегата, крім тих, що віднесено до виключної компетенції Загальних зборів, компетенції Правління та Президента Організації.

3.9.5. У разі визнання ЄАТА декількох національних Організацій з аналогічними або подібними напрямами діяльності у сфері транзакційного аналізу, кількісний склад яких дозволяють обрання одного спільного Делегата, обрання здійснюється в таком порядку. На Загальних зборах Організації здійснюється голосування за осіб, висування кандидатур яких погоджено всіма національними Організаціями. Після цього здійснюється підрахунок голосів та інформація про результати голосування надається іншим національним Організаціям. Для цілей підрахунку голосів членів ВГО «УАТА» у цьому випадку вважається, що член Організації, що не має спеціального статусу має 1 голос; член організації, що має статус  СТА має 2 голоси; член організації, що має статус ПТСТА має 3 голоси; член організації, що має статус ТСТА має 4 голоси.  Обраним Делегатом у цьому випадку вважається той кандидат, який набрав більшість голосів за підсумками голосування усіх національних Організацій.

3.9.6. Рішення, дії (бездіяльність) Делегата можуть бути оскаржені до Загальних зборів. Оскарження рішення Делегата не зупиняє його виконання. Рішення Делегата втрачає чинність з моменту прийняття Загальними зборами рішення про його скасування, якщо Загальними зборами не визначено інший строк. Загальні збори одночасно можуть визначити заходи в порядку повороту виконання скасованого рішення та (або) зобов`язати Делегата вчинити певні дії чи утриматись від вчинення певних дій.

ВІДОКРЕМЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ  ОРГАНІЗАЦІЇ. ФІЛІЇ ТА ПРЕДСТАВНИЦТВА ОРГАНІЗАЦІЇ.

4.1. Організація може мати відокремленні підрозділи, що створюються Загальними зборами у відповідності до цього Статуту та діючого законодавства України. 

4.1.1. Відокремленні підрозділи Організації діють згідно цього Статуту та на підставі положень, що затверджуються відповідними рішеннями Загальних зборів Організації.

4.1.2. Відокремленні підрозділи представляють інтереси Організації та забезпечують реалізацію завдань, визначених цим Статутом.

4.1.3. Відокремленні підрозділи за рішенням Правління згідно зі Статутом наділяються функціями щодо управління майном Організації на місцях, яке передано на їх управління, а також набуте ними у відповідності до цього Статуту. Компетенція відокремлених підрозділів щодо управління майном визначається Правлінням Організації

4.1.4. Керівництво відокремлених підрозділів здійснює керівник, який призначається рішенням Загальних зборів, та діє на підставі довіреності, яка надається Президентом Організації.

4.1.5. Контроль за діяльністю відокремлених підрозділів здійснюється Правлінням,  Президентом Організації, Ревізійною та Етичною комісіями, в частині питань, що віднесені до їх повноважень.

4.1.6. Рішення про припинення діяльності відокремлених підрозділів приймається Загальними зборами.

4.2.Організація може створювати філії і представництва у встановленому діючим законодавством порядку.

КОШТИ ТА МАЙНО ОРГАНІЗАЦІЇ.

5.1. Організація може мати право власності, інші речові права на рухоме і нерухоме майно, кошти в національній та іноземних валютах, цінні папери, нематеріальні активи та інше майно, що не заборонено законом.

5.2. Організація має право здійснювати щодо майна і майнових прав, які перебувають у її власності, користуванні або на інших речових правах, правочини, що не суперечать законодавству та Статуту. Кошти і майно Організації використовуються для реалізації її  статутних  цілей і завдань, що визначається згідно з рішенням Загальних зборів, Правління або Президента Організації.

5.3. Організація не несе відповідальності за зобов’язаннями її членів. Члени не несуть відповідальності за зобов’язаннями Організації, якщо інше не передбачено законодавством.

5.4. Джерелами формування коштів і майна Організації можуть бути:

5.4.1. Кошти і майно, що надходять безоплатно, безповоротна фінансова допомога, добровільні пожертви членів Організації, інших осіб;

5.4.2. Вступні та членські внески членів Організації, сума яких визначається Загальними зборами членів Організації або Правлінням;

5.4.3. Дотації або субсидії з державного чи місцевих бюджетів, а також з державних цільових фондів;

5.4.4. Благодійна допомога, гуманітарна та технічна допомога (в т.ч. міжнародна);

5.4.5. Кошти та майно від основної діяльності Організації, відповідно до Статуту та законодавства;

5.4.6. Кошти та майно від підприємницької діяльності Організації, підприємницької діяльності створених нею юридичних осіб (товариств, підприємств);

5.4.7. Пасивні доходи;

5.4.8. Інші джерела, які не суперечать чинному законодавству.

5.5.  Доходи (прибутки) та майно Організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом, в тому числі, але не виключно на:

5.5.1.   Адміністративно-господарські потреби Організації;

5.5.2.  Фінансування заходів Організації, які проводяться відповідно до цілей її діяльності;

5.5.3.   оренду та придбання необхідного майна;

5.5.4. оплату праці штатних та тимчасово залучених працівників, сплату податків, зборів, інших обов`язкових платежів, у випадках, визначених законодаством України;

5.5.5. реалізацію затверджених планів та програм;

5.5.6. відшкодування транспортних витрат, витрат на проживання, інших супутніх витрат членів Організації, у зв`язку з участю у навчальних, організаційних, просвітницьких, інформаційних та інших заходах, які проводить Організація, її керівні органи, або інші установи чи організації;

5.5.7. придбання товарів та оплата послуг, необхідних для діяльності Організації та реалізації її статутних цілей і завдань.

5.5.8. відшкодування витрат на участь членів керівних органов Організації в офіційних українських та європейских заходах, пов’язаних з громадською діяльністю Організації.

5.5.9. інші витрати, напрями яких визначені згідно з рішенням керівних органів Організації.

5.6.  Організація, створені нею підприємства, організації та установи ведуть оперативний і бухгалтерський облік, а також подають статистичну, фінансову та іншу звітність в порядку та обсягах, встановлених законодавством.

5.7. Президент, Правління не рідше одного разу на рік звітує перед Загальними зборами про джерела залучення коштів і майна для здійснення статутної діяльності та про напрямки їх використання відповідно до законодавства України та цього Статуту.

5.8. Від імені Організації право власності щодо її майна реалізовують Загальні збори, а у період між Загальними зборами – Президент Організації, який не має обмежень повноважень на вчинення правочинів, володіння, користування та розпорядження майном і коштами Організації, згідно з кошторисом Організації.

5.9. У разі припинення діяльності Організації (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) усі активи Організації передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду, іншим юридичним особам, що здійснюють недержавне пенсійне забезпечення відповідно до закону (для недержавних пенсійних фондів), або зарахування до доходу бюджету згідно з рішенням Загальних зборів про припинення діяльності Організації. А у разі якщо таке рішення Загальними зборами не прийняте – зараховуються до доходу бюджету міста Києва.

5.10. Державний нагляд та контроль за дотриманням законодавства у фінансовій діяльності Організації здійснюють органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування у порядку, визначеному законодавством України, а внутрішній контроль – Ревізійна комісія Організації.

ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

6.1. Порядок внесення змін до статуту визначається Статутом та чинним законодавством України.

6.2. Зміни до цього Статуту затверджуються рішенням Загальних Зборів, якщо за це проголосували не менше як 3/4 членів Організації, що беруть участь у засіданні. Про зміни, що вносяться в статутні документи, повідомляється уповноважений орган з питань реєстрації.

ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

7.1. Припинення діяльності Організації здійснюється за рішенням Загальним зборів про її припинення (у результаті ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення), чи за рішенням суду у визначеному чинним законодавством порядку.

7.2. Припинення діяльності Організації має наслідком припинення юридичної особи.

7.3. Організація має право у будь-який час прийняти рішення про припинення своєї діяльності (саморозпуск). 

7.4. Рішення про саморозпуск Організації  приймається  Загальними Зборами, якщо за це проголосували не менш як 3/4 присутніх учасників Загальних зборів. Загальні збори створюють ліквідаційну комісію або доручають Правлінню здійснювати повноваження ліквідаційної комісії для проведення припинення громадської організації як юридичної особи, а також приймають рішення щодо використання коштів та майна громадського об’єднання після його припинення відповідно до статуту. 

7.5. Реорганізація Організації здійснюється за рішенням Загальних зборів, якщо за це проголосувало не менше 3/4 присутніх учасників Загальних зборів шляхом злиття, поділу, приєднання або перетворення.

7.6. Порядок та правові наслідки припинення діяльності Організації шляхом саморозпуску, реорганізації або заборони (примусового розпуску) Організації визначається відповідно до цього Статуту та чинного законодавства України.

7.7. У разі припинення Організації (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення), всі її активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду, визначеним Загальними зборами або зарахувуються до доходу бюджету.

Голова Зборів       С.М. Мордюшенко

Секретар Зборів         Н.С. Гурець